Du er her:

Om Vois

VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) ble etablert i 1.1.96 og er et formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold, samt Vestfold fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold som medlemmer. Fylkesmannen i Vestfold er avtalemedlem. I tillegg deltar flere andre offentlige virksomheter og foretak på avtalene.

Formålet er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og innkjøpssammenslutninger.

Organisering

VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens § 28-1 (b) der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med Sandefjord kommunes Innkjøpsavdeling og har 3 årsverk til drifting av sekretariatets oppgaver. VOIS har et rådgivende styre som består av rådmennene fra alle kommunene.

Målsetting

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser legger føringer for hvordan det offentlige Vestfold skal gjøre sine innkjøp. Å ta samfunnsansvar som del av anskaffelsene er helt i tråd med dette regelverket (Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-1).

VOIS skal:

  • gjennom sin anskaffelsesvirksomhet gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket i henhold til etiske og sosiale standarder.
  • under planleggingen av den enkelte anskaffelse søke å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
  • søke å anskaffe produkter der produksjonen tilfredsstiller de grunnleggende ILO-konvensjonene.
  • søke å tilrettelegge for økt kompetanse om samfunnsansvar hos sine medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere

Sekretariatet

Hanne F. Bjerke, mobil: 950 05 432, e-post: hfb@sandefjord.kommune.no
Lillian Bærheim Skåleskog, mobil: 916 78 899, e-post: lbs@sandefjord.kommune.no (permisjon)
Pia Charlotte Berg, mobil: 926 90 206, e-post: pcb@sandefjord.kommune.no