Du er her:

  • Hjem
  • Hva kan sekretariatet hjelpe deg med?

Hva kan sekretariatet hjelpe deg med?

På årsmøtet i VOIS 21. mars 2012 vedtok Samarbeidsutvalget at det skulle være mulig for medlemmene å få bistand fra sekretariatet i en mer formalisert form. Bistanden er delt inn i 4 forskjellige grupper, der gruppene 1, 2 og 4 er gratistjenester. Bistand i gruppe 3 belastes oppdragsgiver med kr 385 pr time. Under følger en beskrivelse av gruppene.

Gruppe 1: Bistand av liten karakter
Bistand i denne gruppen omfatter telefonisk bistand / bistand pr e-post til enkle innkjøpsfaglige spørsmål i tillegg til spørsmål som krever litt undersøkelse. Total arbeidsbelastning for sekretariatet skal normalt ikke overstige 15 minutter. Bistanden i denne gruppen ytes vederlagsfritt til medlemmene.

Gruppe 2: Bistand av middels karakter
Bistand i denne gruppen omfatter gjennomgang og kvalitetssikring av konkurransedokumenter for medlemmene og eventuelt et kort møte for gjennomgang av innspillene. Total arbeidsbelastning for sekretariatet skal normalt ikke overstige 1 time. Bistanden i denne gruppen ytes inntil videre vederlagsfritt til medlemmene. Bistand med kvalitetssikring av dokumenter vil kun ytes dersom dokumentene er laget med grunnlag i VOIS sine maler.

Gruppe 3: Bistand av stor karakter
Bistand i denne gruppen omfatter gjennomføring eventuelt bistand til gjennomføring av hele eller deler av en anskaffelse. Bistand i denne gruppen ytes mot en timepris satt av Samarbeidsutvalget til kr 385. Fakturering vil normalt gjøres samtidig med årskontingenten.

Et ønske om gjennomføring av et slikt oppdrag må alltid bestilles skriftlig på et bestillingsskjema som kan lastes ned her. Det er imidlertid en betingelse at en eventuell gjennomføring ikke skal gå på bekostning av eksisterende eller nye felles rammeavtaler. Sekretariatet vil derfor kunne avslå forespørsel eller komme med alternativt gjennomføringstidspunkt dersom sekretariatet ikke har kapasitet.

Gruppe 4: Bistand til kvalitetssikring av avropsavtaler
I forbindelse med oppfølingen av rammeavtalene VOIS har gjennomført på multifunksjonelle dokumentbehandlingsmaskiner, ble det avdekket at det har vært store avvik mellom betingelsene i rammeavtalen og betingelsene i avropsavtalene. Sekretariatet tilbyr derfor kvalitetssikring av fremtidige avropsavtaler på de rammeavtalene der det er hensiktsmessig, opp mot rammeavtalens betingelser for de deltakere som ønsker det. Deltakerne må selv innhente tilbud og behandle eventuelle avvik. Bistanden i denne gruppen ytes vederlagsfritt til medlemmene.